Wat

Lijsten met persoonsgegevens uit de bevolkingsregisters of statistische gegevens kunnen onder bepaalde omstandigheden worden vrijgegeven.

Geen enkele lijst van personen ingeschreven in de bevolkingsregisters mag aan derden worden verstrekt. Het verbod is niet van toepassing op de overheden of de openbare instellingen die door of krachtens de wet gemachtigd zijn om dergelijke lijsten te verkrijgen en dat voor de informatie waarop deze machtiging betrekking heeft.

Er geldt enkel een uitzondering voor:

  • Instellingen van Belgisch recht met taken van algemeen belang, die niet op naam van iemand persoonlijk aangewezen zijn door de koning. Het gaat dus om rechtspersonen naar publiekrecht of naar privaatrecht, die een caritatieve, culturele of wetenschappelijke doelstelling hebben, met uitsluiting van alle instellingen die een winstgevend doel nastreven. Het college van burgemeester en schepenen oordeelt hier over de gegrondheid van de aanvraag.
  • Buitenlandse overheden, na akkoord van de minister van Binnenlandse Zaken.
  • Politieke partijen, voor verkiezingsdoeleinden. Dit is beperkt tot een periode van 6 maanden vóór een gewone verkiezing en 40 dagen vóór een buitengewone verkiezing (enkel lijsten van kiesgerechtigden en beperkt tot de informatie die voorkomt op de kiezerslijsten: naam, voornaam, geboortedatum en adres)
  • Opiniepeilingsinstellingen erkend door de minister van Economische Zaken.

Bedrag

Personenlijsten of statistieken waarvoor het college van burgemeester en schepenen zijn goedkeuring heeft gegeven, worden gratis afgeleverd.

Procedure

U dient een gemotiveerd schrijven te richten aan:

Het college van burgemeester en schepenen
Gemeentebestuur Opglabbeek
Kapelstraat 1
3660 Opglabbeek

Na toestemming van het college van burgemeester en schepenen kunt u de lijst afhalen of wordt ze u per post toegestuurd.

Contact

Kapelstraat 1
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 01 00
Fax: 089 85 37 79

Contact

Kapelstraat 1
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 01 00
Fax: 089 85 37 79