Wat

De registers van de burgerlijke stand en bevolking kunnen geraadpleegd worden voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden.

Bedrag

Gratis. Kopies maken kan aan de op dat moment geldende kopieertarieven.

Procedure

Als u registers wenst te consulteren die meer dan 120 jaar oud zijn, kunt u met ons contact opnemen om een afspraak te maken. U krijgt dan inzage in de door u gevraagde registers.

Als u registers wenst te consulteren die nog geen 120 jaar oud zijn, dient men rekening te houden met de privacy van de persoon over wie personengegevens worden gevraagd. Uittreksels of getuigschriften worden afgeleverd mits schriftelijke toestemming van de persoon op wie ze betrekking hebben of van één van zijn verwanten. Rangorde van de personen die hun toestemming dienen te verlenen:

  • de betrokkene zelf (voor een minderjarige dient deze toestemming te worden gegeven door zijn ouders of zijn voogd)
  • indien betrokkene overleden is of niet meer gezond van geest is, dient deze toestemming te worden gegeven door diens langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner
  • indien ook deze laatste niet meer in staat zou zijn om zijn wil te uiten, dient deze toestemming te worden gegeven door ten minste 1 van de afstammelingen in de 1e graad (kinderen) van de betrokken persoon. De toestemming van één van de kinderen volstaat.
  • bij gebrek aan afstammelingen in de 1e graad die hun toestemming kunnen verlenen, kan de toestemming gegeven worden door het College van Burgemeester en Schepenen.

Deze toestemming legt de aanvrager zelf voor met duidelijke melding van de doeleinden waarvoor het uittreksel of getuigschrift wordt aangevraagd. Deze toestemming kan ook de machtiging inhouden om ook de afstamming in opgaande lijn te vermelden op het gevraagde uittreksel of getuigschrift.

De aanvraag dient de verbintenis te bevatten dat de verkregen personengegevens door de aanvrager enkel zullen worden gebruikt voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden, alsook de vermelding van de publicaties waarvoor deze gegevens eventueel zullen worden aangewend. Voordat de gevraagde uittreksels of getuigschriften worden uitgereikt, kan het College van Burgemeester en Schepenen aan de aanvrager alle bijkomende inlichtingen vragen die vereist zijn om de gegrondheid van de aanvraag te beoordelen.

Uitzonderingen

De registers van burgerlijke stand die in het gemeentehuis bewaard worden gaan terug tot 1800. De oudste bevolkingsregisters dateren van 1846. Als u op zoek bent naar oudere registers, dient u zich te wenden tot het Rijksarchief te Hasselt (Bampslaan 4, tel: 011 22 17 66 rijksarchief.hasselt@arch.be)

Contact

Kapelstraat 1
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 01 00
Fax: 089 85 37 79

Contact

Kapelstraat 1
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 01 00
Fax: 089 85 37 79