Wat

Iedereen heeft het recht om verzoekschriften in te dienen bij de organen van de gemeente. Deze verzoekschriften kunnen door één of meerdere personen ondertekend zijn.

Voorwaarden

Het gemeentebestuur behandelt enkel verzoekschriften over onderwerpen waarover het zelf bevoegd is.

Procedure

Het verzoekschrift wordt schriftelijk ingediend. De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.
De verzoeker kan worden gehoord door een orgaan van de gemeente en heeft het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.
De gemeente verstrekt binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker.

Contact

Kapelstraat 1
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 01 00
Fax: 089 85 37 79

Contact

Kapelstraat 1
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 01 00
Fax: 089 85 37 79