Wat

Samen met de ruimtelijke structuurplannen en de verordeningen, vormen de ruimtelijke uitvoeringsplannen de instrumenten waarmee de overheid de ruimtelijke ordening van het gewest, de provincies en de gemeenten vastlegt.

Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan dat concrete uitwerking geeft aan het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan bevat een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van toepassing is, stedenbouwkundige voorschriften, de feitelijke en juridische toestand, de relatie met het ruimtelijk structuurplan of de ruimtelijke structuurplannen waarvan het een uitvoering is en een zo mogelijk limitatieve opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en die opgeheven worden.

Contact

Kapelstraat 1
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 01 00
Fax: 089 85 37 79

Contact

Kapelstraat 1
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 01 00
Fax: 089 85 37 79