Wat

Binnen de gemeentelijke Noord-Zuidraad werd een subsidie- en ondersteuningsreglement uitgewerkt dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Er werd gestreefd naar één reglement waarin zowel de basissubsidies voor de verenigingen aangesloten bij de Noord-Zuidraad, als de ondersteuning van informatieve, culturele, educatieve of sensibiliserende activiteiten in kader van Noordwerking, als de projectondersteuning in het Zuiden, de ondersteuning van inleefreizen en –stages als de noodhulp vervat zijn.

Bedoeling is om voornamelijk in te zetten op projecten in het Zuiden zodat op een structurele manier gewerkt wordt aan een verbetering van de situatie voor derdewereldlanden.

Bedrag

 • materiële ondersteuning in kader van Noordwerking: gratis ter beschikking stelling van aantal gemeentelijke materialen en fotokopiekosten ten bedrage van maximum 200 euro
 • financiële ondersteuning in kader van Noordwerking: tussenkomst in negatief saldo van de organisatiekosten van max. 25% van het totale verlies en beperkt tot 500 euro en betaling van de kostprijs van de infrastructuur van het AGBO a rato van max. 2 activiteiten per vereniging aangesloten bij de NZR per kalenderjaar
 • projectondersteuning in het Zuiden: het gevraagde bedrag met een maximum van 1000 euro
 • ondersteuning van inleefreizen en -stages: maximum bedrag van 300 euro

Voorwaarden

 • basissubsidie voor verenigingen van de Noord-Zuidraad: verenigingen dienen hiervoor een werkingsverslag en verantwoordingsstukken in - ondersteuning van informatieve, culturele, educatieve of sensibiliserende activiteiten in kader van Noordwerking: hiervoor kan ofwel materiële ondersteuning ofwel financiële ondersteuning (enkel voor Noord-Zuidverenigingen) toegekend worden: aanvragen via aanvraagformulieren
 • projectondersteuning in het Zuiden: bedoeling van deze financiële ondersteuning is om individuen, groepen of verenigingen van Opglabbeek aan te moedigen om verbeteringsprojecten en acties in het Zuiden op te zetten: aanvragen via aanvraagformulieren en rapporteringsdocumenten
 • ondersteuning van inleefreizen en –stages: jongeren tussen 16 en 30 jaar kunnen éénmalig ondersteund worden met een tussenkomst voor de aankoop van materialen die ten goede komen aan de plaatselijke bevolking: aanvragen via aanvraagformulieren
 • noodhulp: aan gebieden die getroffen worden door een ramp van natuurlijke of menselijke oorsprong kan één maal per jaar noodhulp toegekend worden: oproep door consortium of groepering van organisaties gespecialiseerd in het verlenen van medische en logistieke hulp in crisissituaties.

Procedure

 • materiële en/of financiële ondersteuning van sensibiliserende activiteiten in kader van Noordwerking en waarvan de opbrengst integraal naar een goed doel binnen het kader van de Noord-Zuidrelaties gaat: aanvraag via aanvraagformulier dat minimum 2 maanden voor het plaatsvinden van de activiteit wordt ingediend.
 • projectondersteuning in het Zuiden voor inwoners, Opglabbeekse ontwikkelingswerkers, missionarissen of 4de pijlerorganisaties: aanvraag via aanvraagformulier en financiële rapportage achteraf - het project beoogt duurzame ontwikkeling, met betrokkenheid van lokale partner en leidt tot verzelfstandiging van de doelgroep en situeert zich in een land uit het Zuiden van de ODA-lijst: subsidieaanvraag via aanvraagformulier en voor 30 juni van elk kalenderjaar indienen.
 • ondersteuning van inleefreizen en -stages: voor Opglabbeekse jongeren tussen 16 en 30 jaar die een land in het Zuiden van de ODA-lijst gedurende minimum 2 weken bezoeken met een organisatie of onderwijsinstelling die actief zijn op het vlak van de Noord-Zuidthematiek: aanvragen via aanvraagformulier dat minimum 2 maanden voor de afreisdatum wordt ingediend.

Contact

Kapelstraat 1
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 01 00
Fax: 089 85 37 79

Contact

Kapelstraat 1
3660 Opglabbeek

Tel.: 089 81 01 00
Fax: 089 85 37 79